ModowaKrawcowa

poniedzia?ek, 27 sierpnia 2018

Mój pierwszy powa?ny pokaz!

To by? bardzo wa?ny dzień!
23 czerwca odby? si? mój pierwszy powa?ny pokaz. 
Oko?o dwóch lat temu mia?am okazj? uczestniczy? w czym? na kszta?t pokazu mody, jednak by?a to bardziej próba dla organizatorów;)
Tym razem by?o zupe?nie inaczej! Pe?en profesjonalizm, organizacja na najwy?szym poziomie. Dzi?ki Alicji Brodkowskiej, która razem z Dolno?l?sk? Szko?? Wy?sz? we Wroc?awiu zorganizowa?a Sky Fashion Day, mia?am przyjemno?? pokaza? w?asne projekty sukien na prawdziwym wybiegu.
Ca?o?? uwieczniona zosta?a równie? na filmie przez mojego wspania?ego m??a, oraz przez Steffena Gerharda na fotografiach, dzi?ki czemu mog?am zobaczy? ca?o?? nie tylko od strony backstageu;)

https://youtu.be/WOIlJcVAqhY

Projekty przedstawiaj? delikane, zwiewne i bardzo dziewcz?ce sukienki oraz suknie ?lubne.
Motywem przewodnim s? kwiaty, które wyst?puj? w formie graficznej, jak i przestrzennej.
Odkryte plecy s? elementem, który uwielbiam w sukienkach codziennych, jak i wieczorowych, co równie? przedstawiam tutaj w ró?nych wariacjach.

 Foto- Ardtfoto Steffen Gerhardt
Modelka- Zuza Poterek

 Foto- Ardtfoto Steffen Gerhardt
Modelka- Anna Gorodnichenko


Foto- Ardtfoto Steffen Gerhardt
Modelka- Katarzyna Idec Foto- Ardtfoto Steffen Gerhardt
Modelka- Monika DrozdekFoto- Ardtfoto Steffen Gerhardt
Modelka- Anna Malmon

A tu kilka 'domowych' fotekTworzenie tej kolekcji sprawi?o mi wiele rado?ci! Dobrze bawi?am si? równie? na etapie projektu na papierze jak i tworzenia przy maszynie. Ogromnie ciesz? si? z tego jak finalnie wygl?da ka?dy pojedynczy projekt, oraz ca?o?? spójna na wybiegu.

Ka?da suknia jest do kupienia:) 
Zapraszam wi?c do kontaktu!


wtorek, 27 czerwca 2017

Soczy?cie czerwona Te?ciowa!

Tak jak ostatnio obieca?am, dodaj? kolejne kreacje goszcz?ce w najwa?niejszym dniu mojego ?ycia i to na jak?e wa?nej osobie!

Przedstawiam sukni? mojej kochanej Te?ciowej.
Pracy by?o sporo, bo kiedy zaczyna?y?my projektowa? i szy? to nie do końca by?o wiadomo jak ostatecznie ca?o?? b?dzie wygl?da?;)
Z racji tego, ?e w dniu ?lubu nie mia?am czasu ani g?owy na wyskoczenie z imprezy i pstrykni?cie fotek blogowych, to powybiera?am najbardziej pokazuj?ce sukienk? zdj?cia, które dosta?am od fotografa.
Mamo Ewo, mam nadziej?, ?e nie masz mi za z?e udost?pniania publicznie Twego wizerunku! ;D
?roda, 21 czerwca 2017

Moja w?asna suknia ?lubna!

W końcu nadszed? czas na pokazanie czym w przedostatnim czasie si? zajmowa?am. Troch? zwleka?am z utworzeniem posta, ale czeka?am na wszystkie mo?liwe zdj?cia, a g?ownie od fotografa, gdzie mog?a by? uj?ta najwa?niejsza kreacja mojego ?ycia:)
Od samego pocz?tku wiedzia?am, ?e nie b?d? korzysta? z gotowców. Domy?la?am si? te?, ?e mierzenie sukien w salonach dla sprawdzenia kroju nic nie da i wcale si? nie pomyli?am.
Od zawsze marzy?a mi si? suknia ?lubna d?ugo?ci 7/8...do momentu kiedy okaza?o si?, ?e ?lub nie jest ju? tylko odleg?ym pragnieniem. Kiedy zacz??am w g?owie projektowa? sukni?, pomy?la?am ?e b?dzie mi chyba szkoda odmówi? sobie klasycznej d?ugiej sukni...No ale ta 7/8....kurcze no...!
TRZEBA TO PO??CZY?! :D
Moja suknia nie mog?a by? standardowa. Nie mog?am sobie na to pozwoli?. Chcia?am si? przy niej troch? wy?y? projektowo i krawiecko. Uwa?am, ?e plan si? uda?. Projekt zaj?? mi jakies 3h i mimo tego, ?e powsta? w lipcu 2015, to do samego końca by?am pewna swego, mimo ?e tak na prawd? w ?adnym salonie nie sprawdzi?am, czy dobrze czuj? si? w takim kroju. Dlaczego? A no dlatego, ?e nigdzie nie ma sukien 7/8, ani d?ugich szytych z pe?nego, niemarszczonego ko?a.
Musia?a by? dwucz??ciowa! Nie chcia?am si? przebiera?, chcia?am si? ROZBIERA? :) Projekt mia? by? taki, ?eby jedna cz??? by?a podstaw? drugiej, tak ?eby by?o wida? po zdj?ciu górnej warstwy, ?e to co jest pó?niej, to to przecie? wcze?niej by?o pod spodem.
Moje za?o?enie by?o takie, ?e suknia ma by? delikatna i bardzo dziewcz?ca. Uwa?am, ?e takie w?a?nie pasuj? do mojej urody.
Nie chcia?am ko?a, ani wielkiej ksi??niczki. Uda?o mi si? zrobi? tak, ?eby by?o lekkie uniesienie (w?a?nie dzi?ki cz??ci krótkiej), ale bez przesady
OK! koniec pisania, bo i tak pewnie wi?kszo?? przegl?dnie tylko zdj?cia;)
Zaczynamy!


A teraz kilka zdj?? z dnia ?lubu i pleneru od fotografa:)


 Podsumowuj?c mog? powiedzie?, ?e jestem bardzo zadowolona z tego jak wysz?o, a w ostatniej chwili, na tydzień przed, kiedy suknia nie by?a jeszcze gotowa, zacz??am si? zastanawia?...."osz kurcz?, a co je?li j? skończ? i stwierdz?, ?e mi si? nie podoba? O matko!!!" 
Na szcz??cie wysz?o dok?adnie tak jak sobie wyobra?a?am:)

Moja suknia by?a jak dot?d najd?u?ej szyt? przeze mnie sukni? ?lubn?. 
Same kwiatki tiulowe, wycinanie, sk?adanie, przyszywanie i przyklejanie cekinów zaj??o ok 12h. Ca?e szycie trwa?o ok 40h ci?giem:)

作精女配觉醒[快],南方大冰雪,都市校园
homeaboutnewsPartnerscontact
神马搜索网址嫡女花赵氏嫡女一蓑烟雨 完结嫡女重生将军绝色完结了没重生之嫡女惑国全文免费阅读庶嫡女离线
重生之国公嫡女千千盛世嫡女风华的小说重生之神医嫡女 有声小说邪少狂邪少狂妻逆天嫡女神医嫡女药香郡王妃 微盘